ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Hoevers Home Styling

Algemene Voorwaarden Hoevers Home Styling, hierna te noemen Hoevers Home Styling hanteert de navolgende algemene voorwaarden.
Artikel 1 – Algemeen 1.1. Definities:
a. Hoevers Home Styling: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53592298, gevestigd aan het adres Breitnerlaan 358, 2596 HJ Den Haag.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hoevers Home Styling een overeenkomst sluit.
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Hoevers Home Styling.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Hoevers Home Styling. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hoevers Home Styling en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 2 – Uitvoering van de opdracht
2.1. Hoevers Home Styling draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
Artikel 3 – Levertijd
3.1. De door Hoevers Home Styling opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
Artikel 4 – Verkregen informatie en documenten
4.1. De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Paraaf
1

Hoevers Home Styling

Artikel 5 – Prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de opgegeven prijs exclusief B.T.W. is.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Hoevers Home Styling te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen. Artikel 6 – Betaling
6.1. Betaling dient contant, doch uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Hoevers Home Styling op de factuur aan te geven wijze. Indien in onderling overleg een andere betaaltermijn wordt afgesproken, wordt hiervan melding gemaakt in de opdrachtovereenkomst en op de factuur. 6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3. Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Hoevers Home Styling op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Hoevers Home Styling.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1. Hoevers Home Styling kan niet in staan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten.
7.2. Hoevers Home Styling is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die uitvloeien van het gebruik van geleverde informatie en diensten. Biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor, waarvan Hoevers Home Styling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden verstrekt. Indien niet, tijdig verstrekt dan is Hoevers Home Styling niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
7.4. Hoevers Home Styling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Hoevers Home Styling is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

Paraaf
2

Hoevers Home Styling

Artikel 8 – Overmacht
8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Hoevers Home Styling ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Hoevers Home Styling geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
Artikel 9 – Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk aan Hoevers Home Styling kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Hoevers Home Styling worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. Hoevers Home Styling zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
10 – Diversen Artikel
10.1. Hoevers Home Styling is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Hoevers Home Styling gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. Hoevers Home Styling is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Hoevers Home Styling tot mededeling verplicht.
10.4. De rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Hoevers Home Styling is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.
Artikel 11
11.1. De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Hoevers Home Styling voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. Heeft ook een inboedelverzekering. Indien schade bij gehuurde meubelen ontstaat en hieruit kosten voortvloeien zijn deze voor rekening van opdrachtgever.